Estatuts de l’Entitat Esportiva MOLLET HOQUEI CLUB

CAPÍTOL PRIMER: DISPOSICIONS GENERALS

Article 1
El MOLLET HOQUEI CLUB és una entitat privada constituida en data 09-09-1993, formada per persones amb personalitat jurídica pròpia i capacitat d’obrar, que té com a objectiu el foment, el desenvolupament i la practica continuada de l’activitat física i esportiva sense finalitat de lucre.

L’activitat esportiva principal de l’entitat és de caràcter federat.

Article 2

El domicili social s’estableix a la localitat de MOLLET DEL VALLES, AVINGUDA RIERA SECA,  S/N, CP 08100.

En cas de variació es comunicarà al Registre d’entitats esportives de la Secretaria General de l’Esport.

Article 3

MOLLET HOQUEI CLUB té cont a principal modalitat o disciplina esportiva la de HOQUEI PATINS i s’afiliarà a la Federació Catalana de PATINATJE.

A tal efecte funcionaran les seccions esportives corresponents. En el supòsit de practica federada d’aquestes modalitats o disciplines, l’entitat s’afiliarà a les federacions esportives catalanes corresponents, la qual cosa haurà de comunicar-se al Registre d’entitats esportives.

La junta directiva podrà acordar ia creació de noves seccions per a la practica d’altres modalitats o disciplines esportives.

Tal decisió serà ratificada per l’assemblea general de l’entitat i comunicada al Registre d’entitats esportives.

Article 4

Sens perjudici que la seu social i l’àmbit principal d’actuació radiquin a MOLLET DEL VALLES, les activitats fisiques i esportives no queden subjectes a un ambit territorial determinat.

Articie 5

El funcionament de l’entitat esportiva es regeix per principis dlemocratics i  representatius, i 1a sobirania plena resideix en l’assemblea general.

L’entitat es regeix pel Text únic de la Llei de l’esport, aprovat pel Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, per altres disposicions que la despleguin, pel Decret 145/1991, de 17 de juny, pel Decret 96/1995, de 24 de març, i pel Decret 215/2008, de 4 de novembre. Es regeix, també, pels seus estatuts i pels reglaments de desplegament aprovats per l’Assemblea General. Subsidiàriament, són d’aplicació les normes reguladores de la federació esportiva catalana a la qual està afiliada per la modalitat o disciplina principal.

CAPÍTOL SEGON: DELS SOCIS

Article 6

Són socis de l’entitat les persones físiques que havent sol·liciat l’admissió mitjançant el procediment estatutari han estat acceptades per la junta directiva. Els socis podran ser de les classes següents: numeraris, d’honor i aspirants.

1.- Són socis numeraris totes les persones majors d’edat que satisfacin la quota social establerta.

Seran socis d’honor, aquelles persones a qui l’assemblea general confereixi aquesta distinció, i tindran un lloc de preferència en els actes oficials de l’entitat. Els menors de divuit anys seran qualificats com a socis aspirants i tindran dret a l’ús de les instal·lacions socials mitjançant la quota que fixi l’assemblea general i passaran automàticarnent a ser socis numeraris en complir la majoria d’edat.

La junta directiva pot proposar la creació d’altres tipus de socis, l’aprovació dels quals, i les condicions per les quals s’hagin de regir, correspondrà a la decisió de l’assemblea general.

2.- L’expedient d’ingrés d’un soci consistirá en un escrit de sol·licitud, amb les dades personals del soci.

3.- En cas d’incompliment de les obligacions de soci es podrà acordar amb caràcter temporal, la suspensió de la condició de soci, la qual cosa caldrà que sigui notificada al soci amb especificació dels recursos contra aquesta decisió.

La condició de soci serà recuperada quan quedin restablertes les condicions incomplertes.

4.- La condició de soci es perd:

a) Per voluntat pròpia comunicada formalment per escrit a Ia junta directiva.

b) Per acord de la junta directiva basat en faltes de caràcter molt greu, amb audiència prèvia a l’interessati la corresponent incoació d’expedient disciplinari.

5.- Els socis numeraris tenen els drets següents:

a) Participar amb veu i vot a l’assemblea general.

b) Ser electors i elegibles per als càrrecs dels òrgans de govern de l’entitat

e) Participar i gaudir de les activitats esportives, recreatives i culturals organitzades per l’entitat.

6.- Són obligacions dels socis numeraris:

a) Abonar les quotes d’entrada, periódiques, derrames o qualsevol altra que estableixin els òrgans de representació o de govern.

b) Complir els estatuts de l’entitat, els reglaments interns i els acords dels òrgans de representació o de govern adoptats vàlidament en l’àmbit de les seves competències.

c) Contribuir al compliment de les activitats de l’entitat, tant esportives com de participació en el òrgans directius, consultius, o de govern, quan escaigui.

d) Facilitar un domicili per al lliurament de les comunicacions de l’entitat i notificar els canvis d’aquesta adreça.

CAPÍTOL TERCER: ÒRGANS DE REPRESENTACIÓ, DE GOVERN l D’ADMINISTRACIÓ

Article 7

1.-  Els òrgans de representació, govern i administració seran:

a) L’assemblea general

b) La junta directiva

2.- L’assemblea general és l’órgan superior de govern del club esportiu, i els seus acords són vinculants per a tots els socis i pera la junta directiva.

3.- Integren l’assemblea general tots els socis numeraris majors d’edat que no tinguin suspesa la condició de soci en el moment de la convocatòria.

4.- L’assemblea general pot ser ordinària o extraordinària. És ordinària l’assemblea que preceptivament s’ha de dur a terme un cop a l’any per conèixer i aprovar, com a mínim, les matèries següents: memòria de les activitats  realitzades, liquidació de l’exercici vençut i pressupost per a l’exercici econòmic següent.

Són extraordinàries totes les altres assemblees que es convoquin en el curs de l’exercici.

5.- L’assemblea general, a més de les competències esmentades al punt anterior, té competència especial en les matèries següents:

a) Fixació de la quantia de les quotes ordinàries i d’entrada, llevat que la modificació tinguí únicament la finalitat de restablir el seu valor, i amb aplicació com a màxim del percentatge de variació de l’index general de preus al consum (IPC), des de l’última modificació.

b) Establiment de quotes extraordinàries o derrames.

c) Adquisició, venda o gravamen dels béns mobles o immobles de l’enfilat et valor dels quals excedeixi del 20% del pressupost anual de l’exercici.

d) Règim disciplinari.

e) Propostes que la junta directiva acordi sotmetre a l’assemblea.

Propostes que els socis vulguin presentar a l’assemblea, sempre que tingui el suport del 50% dels socis numeraris de l’entitat.

g) Modifícació dels estatuts.

h) Proposta de fusió o segregació de l’entitat.

i) Dissolució de l’entitat.

Article 8

1.-  La convocacória de les assemblees s’ha de fer per acord de la junta directiva, a instància pròpia o a petició dels socis. En aquest últim supòsit, sempre que el tema proposat per a la seva deliberació no es refereixi a una qüestió ja tractada i resolta pel propi òrgan assambleari en els últims sis mesos anteriors a la data de la sollícitud, es tindrà l’obligació de convocar-la si ho demanen un mlnim d’un 10% dels socis numeraris. Des del dia que la junta directiva rebi la sol.licitud en forma dels socis fins a la convocatòria de l’assemblea no poden passar més de 30 dies.

2.- Les assemblees generals restaran vàlidament constituïdes en primera convocatòria quan hi concorrin la meitat dels seus membres, i en segona convocatòria amb independència del nombre d’assistents. Entre la primera i la segona convocatòria han de transcórrer 30 minuts.

3.- Els acords s’han de prendre per majoria dels presents en el moment de la votació, excepte en aquelles matèries en què s’hagi previst una majoria qualificada.

4.-  L’assemblea general serà presidida per una mesa integrada pel president i ets altres components de la junta directiva, i actuarà com a secretari qui ho sigui de l’entitat.

Article 9

1.-  La junta directiva es unta directiva és rórgan de govern de l’entitat que té la funció de promoure, dirigir i executar les seves activitats esportives, com també gestionar-ne el funcionament.

2.- La junta directiva està formada per un mínim de 3 persones, una de les quals en serà el president, una altra el secretari i la tercera el tresorer, Podran formar part de Ia junta directiva, a més dels càrrecs preceptius citats, un o més vice-presidents i els vocals que calguin, tots els membres de junta directiva hauran de reunir com a mínim els requisits següents: ser majors d’edat civil i no tenir suspesa la condició de soci al moment de la convocatória.

3.- Correspon al president: la representació legal de l’entitat, i al vice-president o vice-presidents, per ordre de grau, substituir el president en cas d’absència, vacant o malaltia.

4.- El tresorer és el dipositari de l’entitat, i ti correspon signar els rebuts, autoritzar els pagaments i portar els llibres de comptabilitat, sens perjudici de les competències que puguin correspondre al president i al secretari de l’entitat. I la de formalitzar durant el primer mes de cada any el balanç de situació i els comptes d’ingressos i de despeses, que s’han de posar en coneixement de tots els socís.

5.- El secretari ha d’encarregar-se de l’arxiu de la documentació, de redactar els documents que afectin la marxa administrativa de l’associació esportiva i portar el llibre de registre d’associats el llibre d’actes.

6.- L’adscripció dels càrrecs de junta directiva, llevat el de president, s’ha de fer entre els socis que integren la junta, deixant-ho a la decisió del president,

7.- És competencia de la junta directiva: l’admissió, suspensió o pèrdua de la qualitat de soci; la convocatória de les assemblees; la convocatòria d’eleccions per proveir els càrrecs de la junta directiva; la presentació a l’assemblea general de l’informe o la memória sobre les activitats de l’entitat, de la liquidació de l’exercici econòmic amb el balanç i el compte de resultats, i el pressupost i la programació per a l’exercici següent.

8.- L’elecció dels membres de la junta directiva s’ha de realitzar per un període de 6 anys. Tots els càrrecs directius són reelegibles sense limitació temporal i les renovacions són totals.

Els membres de la junta directiva són responsables de la seva actuació davant de l’assemblea general.

En cap cas poden tenir compensació económica.

La junta ha de ser convocada pel seu president, a iniciativa própia o a petició d’un terç dels seus membres, i com a mínim s’ha de realitzar una reunió per trimestre. Restarà vàlidament constituïda quan hi siguin presents la meitat dels membres que la componen.

Els acords de la junta directiva s’han d’adoptar per majoria simple dels membres presents.

Correspon al secretari d’estendre acta de les reunions de la junta directiva.

Qualsevol membre de la junta directiva pot exigir que quedi reflectit a l’acta el vot en contra que puguin emetre contra un acord i la seva explicació de vot, de forma succinta.

Article 10

Contra els acords presos pels òrgans de representació, govern i administració, llevat els de matèria disciplinària relatius a 1a conducta esportiva, es pot interposar recurs davant l’autoritat judicial en el termini de quaranta dies següents a la data de la seva adopció.


CAPÍTOL QUART: PROCEDIMENT ELECTORAL

Article 11

Els membres de la junta directiva s’han de proveir mitjançant sufragi lliure, directe, igual i secret entre cls socis de l’entitat amb dret a vot.

Article 12

Són electors i elegibles els socis numeraris amb les condicions següents: ser majors d’edat i no tenir suspesa la condició de soci en el moment de la convocatória o en el temps de presentació de les candidatures.

Article 13

El procediment electoral s’ha d’ajustar a les fases següents:

1.- Convocatória de les eleccions i constitució de la jUnta electoral, í aprovació del cens electoral.

2.- Presentació i proclamació de candidatures.

3.-Realització de l’elecció, l’escrutini i la proclamació dels guanyadors. Entre el dia de la convocatória de les eleccions i el dia de la realització ha de transcórrer un miním de 30 dies hàbils i un màxim de 60.

Article 14

La convocatòria d’eleccións correspon a la junta directiva. L’acte de les votacións pot fer-se coincidir amb una assemblea general o bé realitzar-se independentment.

Article 15

La convocatòria d’eleccions per finalització natural del mandat ha de fer-se dins els darrers 6 mesos de vigencia i sempre amb l’antelació necessària perque l’elecció es faci abans que es clogui el mandat.

Article 16

La junta directiva ha de fer pública la convocatòria d’eleccions mitjançant l’anunci en un diari d’àmplia difusió a la localitat del domicili de l’entitat, o per tramesa directa als socis, i, en tot cas, s’ha de fer pública a1 tauler d’anuncis de l’entitat. Igualment, s’ha de comunicar a la federació catalana de l’activitat esportiva principal de l’entitat.

Article 17

La convocatòria que anunciï les eleccions ha d’informar almenys del següent: nombre de llocs que cal proveir, càrrecs, condicions per ser elector i candidat, dia i lloc del sorteig per a la designació dels components de la junta electoral, terminis d’exposició del cens electoral i reclamacions, termini per a la presentació de candidatures, dia i lloc de les eleccions i temps d’obertura del col•legi electoral, i forma d’acreditació d’electors.

Article 18

La junta electoral designada ha d’estar integrada per un nombre de 3 membres i un nombre igual de suplents.

Article 19

Dins ets dos dies següerus a la seva designació, els components de la junta electoral han de prendre possessió del càrrec i constituir-la formalment, i elegir-ne el president. Ha d’actuar com a secretari de la junta electoral, amb veu peró sense vot el que ho sigui del club.

Article 20

Correspon a la junta electoral: conèixer i resoldre les reclamacions durant el procés, l’admissió i el refús de les candidatures i proclamar-les, decidir incidents i, en general, conèixer i resoldre les reclamacions que presentin els socis o candidats, i publicar i comunicar els resultats.

Article 21

Les reclamacions davant la junta electoral s’han de fer en un termini màxim de 3 dies, després que s’hagi produït et fet objecte d’impugnació. La resolució de la junta, que serà executiva, s’ha de dictar dins els 3 dies següents.

Contra els acords de lu junta electoral, pot interposar-se recurs davant el comite d’apel•ació de la federació catalana corresponent a l’activitat esportiva principal de l’entitat, en el termini de 3 dies següents a ta notificació de l’acord impugnat o al d’aquell que s’entengui desestimada tàcitament la reclamació perquè no s’ha dictat cap resolució expressa en el termini establert.

Article 22

Les candidatures han d’incloure el nom dels socis candidats, encapçalades pel candidat a president.

Article 23

Si es presenta o fos vàlida només una única candidatura, la junta electoral procedirà directament a la proclamació dels seus components com a elegits per a la junta directiva.


Article 24

Si no es presenta cap candidatura o no és vàlida cap de les presentades, la junta electoral ho ha de comunicar a la junta directiva o la comissió gestora, òrgan que ha de convocar noves eleccions en un termini màxim de tres mesos.

Article 25

L’acta de proclamació de la candidatura guanyadora l’ha e com lectoral mitjançant certificació, dins els 3 dies següents, a la junta directiva, al Registre d’entitats  esportives i a les federacions esportives catalanes a què estigui afiliada l’entitat.

Article 26

Els candidats elegits han de prendre possessió dins ets 5 dies següents a 1a seva elecció, sense que aquesta circumstància
modifiqui l’acabament del mandat natural previst en aquests estatuts ni el començament del nou mandat.

Article 27

El cessament de components de la junta directiva es produeix, si és el cas, per les causes següents:

  1. Acabament del mandat natural per al qual van ser elegits.
  2. Pèrdua de la condició de soci de l’entitat.
  3. Pèrdua de qualsevol de les condicions per ser elegit.
  4. Mort o incapacitat que impedeixi l’exercici del càrrec.
  5. Decisió disciplinària que l’inhabiliti per ocupar algun càrrec dels òrgans de govern o representació de l’entitat.
  6. Aprovació d’un vot de censura.

Article 28

La suspensió del mandat com a membre de la junta directiva es produeix per les causes següents:

  1. Sol.licitud de l’interessat quan hi concorrin circumstàncies que ho justifiquin i ho aprovi la junta.
  2. Suspensió de la condició de soci.
  3. Temps que duri la instrucció d’un expedient disciplinari a un dels seus  components, si així ho acorda la junta directiva.
  4. Inhabilitació temporal, acordada per decisió disciplinària.

Article 29

En cas de suspensió, dimissió, renúncia o cessament del president, ha d’exercir les seves funcions el vice-president, o cis
vice-presidents, per ordre de grau. En cas d’absència d’aquests, l’ha de substituir el membre de la junta amb més antiguitat
corn a soci de l’entitat.

Article 30

En cas d’existir vacants a ta junta directiva perquè no s’ha proven la totalitat dels càrrecs a les eleccions o pel cessament o  suspensió d’algun dels seus components, sempre que no afecti el càrrec de president, es durà a terme la provisió transitòria  de vacants, que ha de recaure sempre sobre socis que tinguin la consideració d’elegibles per al càrrec a proveir. Aquesta  provisió transitòria es delega a la decisió de la junta directiva, que haurà de ser ratificada en la propera assemblea general que realitzi l’entitat.
Els càrrecs vacants proveïts amb aquest procediment, i els designats per ocupar-los, són transitoris, només pel temps que resti de mandat al càrrec. S’exceptua d’aquesta norma el designat per substituir un membre de la junta amb ei mandat  suspès  emporalment, ja que en aquest supòsit el mandat de substitut s’ha de limitar al temps de suspensió del substituït, que es reincorporarà acabada la suspensió. Tot aixó, sense que les provisions trnnsitóries puguin alterar el temps natural del mandat dels càrrecs previst en aquests estatuts.

Article 31
No obstant el previst en els articles 29 i 30, si la dimissió, renúncia o el cessament dels components de la junta directiva es produeix en forma simultània i generalitzada, cal constituir una comissió gestora quan es doni un dels supòsits següents:

a) Sempre que les vacants afectin a més del 50°o dels components de l’órgan directiu, incloent-hi la del president.
b) Quan les vacants afectin a més del 75°o del membres directius, però no al president.
c) En qualsevol cas, sempre que la junta directiva resti constituïda per un nombre de membres inferior a tres persones.

La comissió gestora té com a finalitat principal convocar eleccions per proveir els càrrecs de la la junta directiva, la qual cosa ha de scr en el termini màxim de 3 mesos des que s’hagi pres possessió dels càrrecs.

S’exceptua d’aquesta regulació els supòsits en els que la dimissió es produeix per la decisió dels cessants de presentar-se com a candidats en un procés electoral convocat. En aquest cas, si resten a la junta directiva 13 dels seus components, la junta es manté amb aquests membres sense que calgui proveir les vacants ni nomenar la comissió gestora; en cas contrari, els membres no dimitits més els titulars de la junta electoral es constituiran en junta provisional fins a la finalització de les eleccions.

CAPÍTOL CINQUÈ: REGULACIÓ DEL VOT DE CENSURA

Article 32

Perquè es pugui sol·licitar un vot de censura contra el president de l’entitat, la totalitat de la junta, o qualsevol dels seus membres, cal que ho demani per escrit motivat la majoria dels membres de la junta o, com a mínim, el 20% dels socis de l’entitat.

Article 33

Un cop presentada la sol•licitud de vot de censura, dins els deu dies següents de constituir una mesa de 5 persones formada per 2 membres de la junta directiva designats per aquesta, els dos primers socis signants de la sol·licitud i un delegat de la federació catalana corresponent a l’esport principal de l’entitat, que en serà el president.

Article 34

Un cop comprovada l’adequació de la sol·licitud per part de la mesa del vot de censura als requisits de 32, la junta directiva ha de convocar l’acte de la votació, que haurà de realitzar-se en un termini no inferior a 10 dies ni superior a 20 dies. La convocatòria s’haurà d’ajustar a les condicions estatutàries per a la convocatòria d’assemblees.

Article 35

El vot de censura només el pot acordar la majoria dels 2/3 dels socis assistents a l’assemblea convocada a l’efecte, i sempre que en l’acte de votació hi participin, com a mínim, un 25% del total de membres de ple dret del club.

Article 36

Un cop acordat el vot de censura, el president, la junta directiva o els membres a qui afecti cessaran automàticament, i s’aplicarà el règim de provisió transitória de vacants corresponent, segons els supòsits previstos en els articles del 29 al 31.

CAPÍTOL SISÈ: RÈGIM ECONÒMIC I DOCUMENTAL

Article 37

Régim econòmic

El patrimoni fundacional de l’entitat resta integrat per les aportacions inicials dels socis fundadors, i és de 600,00 euros. Igualment, s’incorporen al patrimoni fundacional els béns immobles segtients

1.- L’entitat se sotmet a regim de pressupost i patrimoni propi, amb les limitacions legals que corresponguin. L’objectiu principal dels béns de qué disposa és el foment i la pràctica de les activitats esportives de l’entitat i les possibles rendes s’hauran d’aplicar a la conservació i el desenvolupament dels seus objectius socials, sense que en cap moment puguin repartir-se beneficis entre els seus associats i directius.

2.- La junta directiva té les Facultats de disposició económica de l’entitat amb el límit del total de despeses previstes en el pressupost anual, amb una variació màxima d’un 200u. En el cas que calguí superar aquesta quantia s’estableix com a preceptiva la convocatòria d’una assemblea general per tal que autoritzi el pressupost complementari.

3.- L’assemblea general només pot autoritzar a la junta directiva l’adquisició, el gravamen i l’alienació de béns o acceptar diners en crèdit o préstec durant l’exercici, fins u un import conjunt que no excedeixi del 20% del pressupost d’ingressos. Per excedir d’aquest límit, cal que la proposta sigui aprovada per les 2/3 parts dels assistents a l’assemblea. No es pot autoritzar l’emissió de titols de deute que estiguin garantits per parts alíquotes patrimonials a favor dels socis de l’entitat.

4.- L’emissió de títols transmissibles representatius de deute o l’alienació o el gravamen de béns immobles el valor dels quals excedeixi del 209.3 del pressupost d’ingressos aprovats per a l’exercici s’han de tractar en assemblea general i ha de ser aprovat per les 2 3 parts dels assistents.

5.- Quan es tracti de prendre díners a préstec en quantitat superior al 50% del pressupost anual, i també en el supòsit d’emissió de titols de deute, és preceptiu l’informe favorable de la Secretaria General de l’Esport.

6.- El producte obtingut de l’alienació d’instal•acions esportives ï dels terrenys en qué es trobin, ha d’invertir-se íntegrament en l’adquisició, la construcció i la millora de béns de la mateixa aplicació, segons els objectius esportius de l’entitat, llevat que hi hagi informe favorable de la Secretaria General de l’Esport.

Article 38

Regim documental

1.- Integren el règim documental i comptable:
a) el llibre d’actes
b) el llibre de registre de socis
c) els Ilibres de comptabilitat
d) els balanços i comptes de guanys i pèrdues i la memória econòmica
2.- Els llibres d’actes dels òrgans de govem i cis de comptabilitat s’han de diligenciar davant els organismes administratius corresponents, davant la federació catalana de l’esport principal de l’entitat o per diligència notarial.

CAPÍTOL SETÈ: RÈGIM DISCIPLINARI

Article 39

El règim disciplinari esportiu s’estén a conèixer les infraccions de les regles de joc o competició, de la conducta esportiva o de les normes de conducta associativa.

Article 40

La potestat disciplinària confereix als seus titulars la possibilitat de reprimir o sancionar els socis, esportistes, tècnics i directius.

Article 41

L’exercici de la potestat disciplinària correspon:

1.- Als jutges o àrbitres durant el desenvolupament d’un joc, partit o competició de caire intern associatiu. Les seves decisions són inapel.lables,

2.- A la junta directiva.

Artide 42

1.- Contra els acords disciplinaris adoptats en primera i única instància per la junta directiva, es pot interposar recurs:

a) Davant et comitè d’apel.lació de la federació catalana de l’activitat esportiva principal del club, quan es tracti de sancions per infraccions contra la conducta esportiva, en el termini màxim de 10 díes hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat.

b) Per mitjà de reglament de règim interior, aprovat per la junta directiva i ratificat per l’assemblea general, s’estableix un règim tipificat de sancions, aixf com els procediments disciplinaris d’aplicació i de recursos, de conformitat amb la legalitat vigent. Subsidiàriament és d’aplicació el règim disciplinari previst en el Text únic de la Llei de l’esport, aprovat pel Decret legislatiu 1.2000, de 31 de juliol.

2.- Per mitjà de reglament de règim interior, aprovat per la junta directiva i ratificat per l’assemblea general, s’estableix un règim tipificat de sancions, aixf com els procediments disciplinaris d’aplicació i de recursos, de conformitat amb la legalitat vigent. Subsidiàriament és d’aplicació el règim disciplinari previst en el Text únic de la Llei de l’esport, aprovat pel Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol.

CAPÍTOL VUITÉ: REFORMA DELS ESTATUTS I CAUSES D’EXTINCIÓ O DISSOLUCIÓ

Article 43

Els estatuts poden ser modificats o reformats per acord de l’assembrea general convocada a l’efecte mitjançant votació favorable de les 2/3 parts dels socis assistents.

Article 44

L’entitat es pot extingir per resolució judicial, per fusió o absorció en altres associacions o clubs, i per les altres causes previstes en l’ordenament jurídic vigent.
L’extinció del club per qualsevol causa comporta la cancel.lació, o a instància de part, de la seva inscripció al Registre d’entitats esportives.
L’acord de fusió o absorció en altres associacions o clubs s’ha d’adoptar, com a mínim, per una majoria dels dos terços dels socis assistents a l’assemblea general convocada a l’efecte.

Excepcionalment, l’entitat cs pot dissoldre per l’acord adoptat ell assemblea general convocada a l’efecte per una majoria de 2/3 parts dels socis assistents, í sempre que representin la majoria del total dels socis amb dret a vot.

Article 45

Dissolta l’entitat, el romanent del seu patrimoni social, si n’hi ha, rvertirà a la col·lectivitat, i a tal efecte s’haurà de comunicar aquesta dissolució a la Secretaria General de l’Esport, perqué acordí la destinació dels béns per al foment i desenvolupament de les activitats físico-esportives.